Anonim Şirketler

ŞİRKET KURULUŞU İÇİN EVRAKLAR ;
1 – ( 2 adet ) Dilekçe (Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış)
2 – ( 2 adet ) Anasözleşme Aslı (Ticaret Sicil Müdürlüğü huzurunda imzalanacak.)
3 – ( 2 adet ) Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilere ait Tescil İmza Beyannamesi ( Ticaret Sicil Müdürlüğünde hazırlanacak )
4 – ( 2 adet ) Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Bildirim Formu Aslı (Tüm Yönetim Kurulu İmzalı Kaşeli )
5 – ( 2 adet) Muhasebeci Sözleşmesi Aslı
6 – ( 2’ şer adet ) Ortakların, yönetim kurulu üyelerinin, yetkililerin ve yönetim kuruluna seçilen tüzel
kişinin gerçek kişi temsilcisinin; Kimlik Fotokopisi–Nüfus Kayıt Örneği-İkametgâh
7 – ( 1 Adet ) Belediye Adres Tespit Yazısı ( Asıl )
8 – ( 2 Adet ) Kira Kontratı veya Tapu Senedi ( İşyeri kendisine ait ise ) (Asıl)
9 – ( 2 Adet ) Taahhütname (Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış)
10 – ( 1 Adet ) Hükmü Şahıs Kayıt Beyannamesi (Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış)
11 – (1 Adet ) Meslek Grubu Yazısı (Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış)
12 - (1 Adet ) Şirket kuruluş sermayesinin 1/4 ünün şirket adına bir banka hesabına bloke edildiğine ait yazı ve dekont
13 - ( 2 Adet ) Kurucular Beyanı (Tüm kurucular tarafından imzalanmış)
14 - ( 2 Adet ) Pay sahipleri dışından seçilen Yönetim Kurulu Üyelerin görevi kabul ettiklerine dair imzalı beyan belgesi, (Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri yazılı )
GENEL KURUL:
1 – ( 2 adet ) Dilekçe( Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış)
2 – ( 2 adet ) Noter Tasdikli Genel Kurul Toplantı Tutanağı ( 2 Asıl  ) (TTK 64/4 – 375/f ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı)
3 – ( 2 adet ) Hazır Bulunanlar Listesi ( 1 Asıl – 1 Fotokopi )
4 – (1 Adet ) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı, (Bakanlık tarafından belirlenecek Bakanlık Temsilcisi bulundurulması zorunlu olan anonim şirketlerde)
5 – (2 Adet ) Yönetim Kurulu Gündem Kararı
6 – (2 Adet) Gündemin Yayınlandığı Gazete
7 – (2 Adet) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,
8 - (2 Adet) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (1 Asıl 1 Fotokopi)
9 - (2 Adet) Denetçi Raporu ( Denetim Zorunluluğu Olan Şirketlerde )
10 - (2 Adet) Bilanço-Gelir Tablosu (Bilanço'ya ait Vergi Dairesine yatırılmış Damga Vergisi Makbuzu)Yönetim Kurulu tarafından İmzalı-Kaşeli
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ / MADDE TADİLATI :
1 – ( 2 adet ) Dilekçe( Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış)
2 – ( 1 adet ) Şirket Anasözleşmesinin Değişen Maddesine İlişkin Noter Tasdikli Yönetim Kurulu Kurul Karar Sureti ( Asıl ) ( Yeni Metin Yazılı )
3 – ( 2 adet ) Şirket Anasözleşmesinin Değişen Maddesine İlişkin Tadil Metni (Bakanlık Temsilcisi ve divan üyelerince imzalı) ( Asıl )
4 – ( 2 adet ) Noter Tasdikli Genel Kurul Toplantı Tutanağı ( 2 Asıl ) (TTK 64/4 – 375/f ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı)
5 – ( 2 adet ) Hazır Bulunanlar Listesi ( 1 Asıl – 1 Fotokopi )
6 – (1 Adet ) Bakanlık Temsilcisi Atama Yazısı (Asıl )
7 – (2 Adet ) Yönetim Kurulu Gündem Kararı
8 – (2 Adet) Gündemin Yayınlandığı Gazete
9 – (2 Adet) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,
10 - (2 Adet) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (1 Asıl 1 Fotokopi)
11 - (2 Adet) Denetçi Raporu ( Denetim Zorunluluğu Olan Şirketlerde )
12 - (2 Adet) Bilanço-Gelir Tablosu (Bilanço'ya ait Vergi Dairesine yatırılmış Damga Vergisi Makbuzu)Yönetim Kurulu tarafından İmzalı-Kaşeli
13 - ( 2 Adet ) Bakanlık iznine tabi olmayan şirketler için internet sitesinde yayınlanması da zorunlu olan yönetim kurulu tarafından karara bağlanmış değişiklik taslağının değiştirilecek mevcut hüküm ile birlikte (eski ve yeni şeklini içerir tadil metni) şirket esas sözleşmesinde gösterilen şekilde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan gazete aslı,
14 - ( 2 Adet ) Genel kurulun şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin kararı, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun alacağı kararın noter onaylı örneği.
SERMAYE ARTTIRIMI :
1 – ( 2 adet ) Dilekçe( Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış)
2 – ( 2 adet ) Noter Tasd.Sermaye Artırımı Yönetim Krl.Karar Sureti ( Kararda Yeni Metin Yazılı)
3 – ( 2 adet ) Sermaye Artırımına İlişkin Ait Tadil Metni (Bakanlık Temsilcisi ve divan üyelerince imzalı)
4 – ( 3 adet ) Noter Tasdikli Genel Kurul Toplantı Tutanağı ( 2 Asıl – 1 Fotokopi ) (TTK 64/4 – 375/f ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı)
5 – ( 2 adet ) Hazır Bulunanlar Listesi ( 1 Asıl – 1 Fotokopi )
6 – (1 Adet ) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı, (Bakanlık tarafından belirlenecek Bakanlık Temsilcisi bulundurulması zorunlu olan anonim şirketlerde)
7 – (2 Adet ) Yönetim Kurulu Gündem Kararı
8 – (2 Adet) Gündemin Yayınlandığı Gazete
9 – (2 Adet) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,
10 - ( 2 Adet ) Sermaye artırımının türüne göre yönetim kurulunca düzenlenmiş beyan,
11 – ( 2 adet ) Eski sermayenin ödendiğine dair YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi ( Asıl )
12 - (1 Adet ) Artırılan nakdi sermayenin %25’inin ödendiğine dair banka dekontu.
13 - (2 Adet) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (1 Asıl 1 Fotokopi)
14 - (2 Adet) Denetçi Raporu ( Denetim Zorunluluğu Olan Şirketlerde )
15 - (2 Adet) Bilanço-Gelir Tablosu (Bilanço'ya ait Vergi Dairesine yatırılmış Damga Vergisi Makbuzu) Yönetim Kurulu tarafından İmzalı-Kaşeli
16 - (2 Adet) Sermaye artırımının iç kaynaklardan yapılması halinde, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğunu doğrulayan genel kurul tarafından onaylanmış yıllık bilançosuna bağlı olarak düzenlenen YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi aslı,
17 - (2 Adet ) Şirket sermayesi ayni sermaye konularak arttırılıyor ise;
a) Artırılan ayni sermayenin değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları,
b)Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacakyazı
c) Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,
18 - ( 2 Adet ) Rüçhan haklarının sınırlandırılması veya kaldırılmasının gerekçelerini, yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini, primin nasıl hesaplandığını gösterir yönetim kurulu raporu,
19 - ( 2 Adet ) Genel kurulun şirket sözleşmesinin değiştirilmesine, yönetim kuruluna sermayenin artırılması konusunda yetki verilmesine dair kararı ile yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun alacağı kararın noter onaylı örneği ile genel kurul kararına olumsuz oy verenlerin, en az nisabı oluşturan sayıda imzalarını içeren liste ve ortak bir tebligat adresi,
20 - ( 2 Adet ) Artırılan sermayeyi temsil eden payların tamamı değişik esas sözleşmede taahhüt edilmemiş ise iştirak taahhütnamesi,
ŞUBE AÇILIŞI
Başka bir sicil müdürlüğüne kayıtlı şirketin Bucak Şubesinin açılışı :
1 – ( 2 adet ) Dilekçe (Şirket Yetkilileri Tarafından İmzalı ve Kaşeli )
2 – ( 2 adet ) Noter Tasdikli Şube Açılışına İlişkin Yönetim Kurulu Karar Örneği ( Şube Unvanı,Şube Adresi, Sermaye Tahsis Edilip Edilmediği, Şubeyi Temsil ve İlzama Yetkilisi( TC,İkametğah adresi ), Yetki Temsil Şekli ve Şube Faaliyet Konusu Belirtilmiş.)
3 – ( 2 adet ) Şube Yetkililerine Ait Tescil İmza Beyannamesi ( Şube Unvanı Adı Altında ) ( Ticaret Sicil Müdürlükleri Huzurunda )
4 – ( 1 adet ) Varsa Değişiklikleriyle Beraber Şirket Anasözleşmesinin Onaylı Örneği ( Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğünden )
5 – (1 adet ) Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğünde yapılan en son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi onaylı örneği
6 – (1 adet ) Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğünce Şube açılışı için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120 inci maddesine göre düzenlenmiş onaylı tescil belgesi (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)
7 – ( 2’ şer Adet ) Şube Yetkililerine Ait Kimlik Fotokopisi – Nüfus Kayıt Örneği – İkametgâh ( Asıl )
8 - ( 2 Adet) Pay sahipleri dışından seçilen Yetkililerin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgeleri (Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri yazılı )
9 – ( 1 Adet ) Belediye Adres Tespit Yazısı ( Asıl )
10 – ( 2 Adet ) Kira Kontratı veya Tapu Senedi ( İşyeri kendisine ait ise ) ( 1 Asıl 1 Fotokopisi )
11 – ( 2 Adet ) Taahhütname (Şirket Yetkilileri Tarafından İmzalı ve Kaşeli )
12 – ( 1 Adet ) Hükmü Şahıs Oda Kayıt Beyannamesi ( Tüzel kişi ) (Şirket Yetkilileri Tarafından İmzalı Kaşeli )
13 – (1 Adet ) Meslek Grubu Yazısı (Şirket Yetkilileri Tarafından İmzalı ve Kaşeli )
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ:
1 – ( 2 adet ) Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),
2 – ( 3 adet ) Adres Değişikliğine ait Noter Tasdikli Yönetim Kurulu Kararı ( 2 Asıl – 1 Fotokopi )
3 – ( 1 Adet ) Belediye Adres Tespit Yazısı ( Asıl )
4 – ( 2 Adet ) Kira Kontratı veya Tapu Senedi ( İşyeri kendisine ait ise ) (Asıl)
5 – ( 2 Adet ) Taahhütname (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),
HİSSE DEVRİ:
Şirket nama yazılı hisse senedi çıkartmış ise;
1 – ( 2 adet ) Dilekçe( Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış)
2 – ( 2 adet ) Hisse Devrine İlişkin Noter Tasdikli Yönetim Kurulu Kurul Karar Sureti ( Asıl )
3 – ( 2 adet ) Noter Tarafından Onaylı Pay Defteri İlgili Sayfaları (1 Asıl - 1 Fotokopi )
4 – ( 2 adet ) Hisse Devir Mukavelesi ( Sözleşmesi ) ( Alan ve Satan Tarafından Islak İmzalı ) ( Asıl )
5 - ( 2 Adet ) Hisse devir kararında sermayenin kısmen veya tamamen ödendiğinin beyan edilmesi zorunlu değildir; ancak, kararda belirtilmesi durumunda sermayenin ödendiğinin tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi aslı,
6 – ( 2’ şer adet ) Yeni Giren Ortak Var ise Ait Kimlik Fotokopisi–Nüfus Kayıt Örneği-İkametgâh
7 – ( 2 adet ) Tüzel kişilik ortak oluyor ise;Noter Tasdikli Tüzel kişiliğin iştirak ve temsilci kararı ( Asıl )
SİGORTA ACENTELİĞİ:
1 – ( 2 adet ) Dilekçe (Yönetim Kurulu Tarafından İmzalı ve Kaşeli )
2 – ( 2 adet ) Sigorta Acenteliğinin Alındığına İlişkin Noter Tasdikli Yönetim Kurulu Karar Sureti ( Asıl )
3 – ( 3 Adet ) Acentelik Sözleşmesi (2 Asıl – 1 Fotokopi )
4 – ( 4 Adet ) Noter Tasdikli Acentelik Vekâletnamesi ( 2 Asıl – 2 Fotokopi )
ACENTELİĞİNİN FESHİ:
1 - ( 2 Adet ) Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)
2 - (4 Adet ) Noter onaylı acentelik sözleşmesi fesihnamesi (2 asıl - 2 fotokopi) .
ŞUBE KAPANIŞI:
1 – ( 2 adet ) Dilekçe (Yönetim Kurulu Tarafından İmzalı ve Kaşeli )
2 – ( 2 adet ) Şube Kapanışına İlişkin Noter Tasdikli Yönetim Kurulu Karar Sureti ( Asıl )
3 - ( 1adet ) Şubenin merkezi başka bir Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden kayıtlı ise; Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden onaylı, şirketin en son yönetim kurulu üyelerini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.
TASFİYEYE GİRİŞ :
1 – ( 2 adet ) Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış )
2 – ( 3 adet ) Noter Tasdikli Genel Kurul Toplantı Tutanağı ( 2 Asıl – 1 Fotokopi ) (TTK 64/4 – 375/f ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı)
3 – ( 2 adet ) Hazır Bulunanlar Listesi ( 1 Asıl – 1 Fotokopi )
4 – (1 Adet ) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı, (Bakanlık tarafından belirlenecek Bakanlık Temsilcisi bulundurulması zorunlu olan anonim şirketlerde)
5 – (2 Adet ) Yönetim Kurulu Gündem Kararı
6 – (2 Adet) Gündemin Yayınlandığı Gazete
7 – (2 Adet) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,
8 – ( 2 adet ) Tasfiyeye Geçiş ve Sebebine İlişkin Noter Tasdikli Yönetim Kurulu Karar Sureti ( Asıl )
9 – ( 2 adet ) Yetkililer Tarafından İmzalı ve Kaşeli Tasfiye Başlangıç Bilançosu ( varsa mizan) ( Asıl )
10 – ( 2 adet ) Tasfiye Memurlarına Ait Tasfiye Halinde ibaresi eklenmiş Tescil İmza Beyannamesi ( Asıl )
11 – ( 2’ şer adet ) Tasfiye Memurlarına Ait Kimlik Fotokopisi–Nüfus Kayıt Örneği-İkametgâh
12 – ( 1 Adet ) Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne tasfiye başlangıç bilançosu için yatırılan damga vergisi ücretinin tahsil edildiğine ilişkin Vergi Dairesi Alındısı makbuzu Aslı
13 - ( 2 Adet ) Pay sahipleri dışından seçilen tasfiye memurlarının görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgesi,
14 - ( 1 Adet) Alacaklılara çağrı ilan metni (3 ilan ) (Şirket yetkili tasfiye memurları tarafından imzalı).
15 - ( 2’ şer adet ) Değişmesi halinde yeni gelen yönetim kurulu üyelerinin Kimlik Fotokopisi–Nüfus Kayıt Örneği-İkametgâh.;
16 - (2 Adet) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (1 Asıl 1 Fotokopi)
17 - (2 Adet) Denetçi Raporu ( Denetim Zorunluluğu Olan Şirketlerde )
TASFİYE SONU :
1 - ( 2 Adet ) Dilekçe (Tasfiye Memurları tarafından imzalanmış),
2 – ( 3 adet ) Tasfiye Sonuna İlişkin Noter Tasdikli Genel Kurul Toplantı Tutanağı ( 2 Asıl – 1 Fotokopi ) (TTK 64/4 – 375/f ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı)
3 – ( 2 adet ) Hazır Bulunanlar Listesi ( 1 Asıl – 1 Fotokopi )
4 – (1 Adet ) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı, (Bakanlık tarafından belirlenecek Bakanlık Temsilcisi bulundurulması zorunlu olan anonim şirketlerde)
5 – (2 Adet ) Yönetim Kurulu Gündem Kararı
6 – (2 Adet) Gündemin Yayınlandığı Gazete
7 – (2 Adet) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,
8 - (2 Adet) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (1 Asıl 1 Fotokopi)
9 - (2 Adet) Denetçi Raporu ( Denetim Zorunluluğu Olan Şirketlerde )
10 - (2 Adet) Genel Kurulca onaylanmış tasfiye memuru imzalı son ve kesin bilanço ( Asıl )
11 – ( 1 Adet ) Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne tasfiye sonu bilançosu için yatırılan damga vergisi ücretinin tahsil edildiğine ilişkin Vergi Dairesi Alındısı makbuzu Aslı
12 - Şirket alacaklılarına yapılan çağrı ilanlarına ilişkin gazeteler,(3 İlan gazetesi)

13- Mal Beyanı Yazısı (2 Adet) 

Bucak Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017