Limited Şirketler

ŞİRKET KURULUŞU İÇİN EVRAKLAR ;
1 – ( 2 adet ) Dilekçe ( Müdürlerin Tamamı Tarafından İmzalı )
2 – ( 2 adet ) Anasözleşme Aslı ( Ticaret Sicil Müdürlüğü huzurunda imzalanacak.)
3 – ( 2 adet ) Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilere ait Tescil İmza Beyannamesi ( Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda İmzalanacak. )
4 – ( 2 adet ) Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Bildirim Formu Aslı ( Müdürler ve Muhasebeci İmzalı Kaşeli )
5 – ( 2 adet) Muhasebeci Sözleşmesi Aslı
6 – ( 2’ şer adet ) Ortaklara ve Müdürlere Ait Kimlik Fotokopisi–Nüfus Kayıt Örneği-İkametgâh (Asıl )
7 – ( 1 Adet ) Belediye Adres Tespit Yazısı ( Asıl )
8 – ( 2 Adet ) Kira Kontratı veya Tapu Senedi ( İşyeri kendisine ait ise ) (Asıl)
9 – ( 2 Adet ) Taahhütname ( Müdürlerin Tamamı Tarafından İmzalı )
10 – ( 1 Adet ) Hükmü Şahıs Kayıt Beyannamesi ( Müdürlerin Tamamı Tarafından İmzalı )
11 – (1 Adet ) Meslek Grubu Yazısı ( Müdürlerin Tamamı Tarafından İmzalı )
12 - ( 2 Adet ) Kurucular Beyanı (Tüm kurucular tarafından imzalanmış)
13 - ( 2 Adet ) Pay sahipleri dışından seçilen müdürlerin görevi kabul ettiklerine dair imzalı beyan belgesi,
* Limited Şirket müdürlerinin en az birinin mutlaka şirket ortağı olması zorunludur.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ :

1 – ( 2 adet ) Dilekçe (Müdürler Tarafından İmzalı ve Kaşeli )

2 – ( 2 adet ) Adres Değişikliğine İlişkin Noter Tasdikli Genel Kurul Karar Sureti (2 Adet Asıl - 1 Fotokopi )

3 – ( 1 Adet ) Belediye Adres Tespit Yazısı ( Asıl )

4 – ( 2 Adet ) Kira Kontratı veya Tapu Senedi ( İşyeri kendisine ait ise ) (Asıl)

5 – ( 2 Adet ) Taahhütname (Müdürler Tarafından İmzalı  )

NOT: Belediyeler tarafından yapılan numarataj çalışması nedeniyle adres değişikliği söz konusu ise şirketin eski ve yeni adresi gösteren ilgili belediye başkanlığından alınacak yazı ve dilekçe ile başvuru yeterlidir. 

 

 

 

SERMAYE ARTTIRIMI :

 

 

 

1 – ( 2 adet ) Dilekçe ( Şirket Müdürlerinin Tümü Tarafından İmzalı ve Kaşeli )

2 – ( 2 adet ) Sermaye Artırımına İlişkin Noter Tasdikli Genel kurul Kararı (Yeni Metin Yazılı )

3 – ( 3 adet ) Sermaye Artırımına İlişkin Ait Tadil Metni ( Ortaklarca İmzalı ) (Eski ve Yeni Metin Yazılı ) ( Asıl )

4 – ( 2 adet ) Eski sermayenin ödendiğine dair YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi Aslı ( Asıl )

5 -  (2 adet ) Tüm Müdürler tarafından imzalanmış müdürler beyanı,

6 - (2 Adet) Sermaye artırımının iç kaynaklardan yapılması halinde, iç kaynaklardan karşılanan tutarın

                  şirket bünyesinde gerçekten var olduğunu doğrulayan genel kurul tarafından onaylanmış

                 yıllık bilançosuna bağlı olarak düzenlenen YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi aslı,
7 - (2 Adet ) Şirket sermayesi ayni sermaye konularak arttırılıyor ise;
     a) Artırılan ayni sermayenin değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından

         hazırlanmış değerleme raporları,
    b)Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak  

        yazı,
    c) Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı

        bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,
Not-1: Genel kurulun sermaye artışı kararından itibaren otuz gün içinde müdürlüğe başvurulması gerekmektedir.

 

 

 

Not-2:Sermaye olarak konulan ve tapu, gemi ve fikri mülkiyet ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların şirket adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla; Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından sermaye artırımının tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere bildirimde bulunulur.

 

 

 

 

HİSSE DEVİR

 

1 – ( 2 adet ) Dilekçe (Müdürler Tarafından İmzalı ve Kaşeli )

2 – ( 2 adet ) Hisse Devrine İlişkin Noter Tasdikli Genel Kurul Karar Sureti ( Yeni Hisse Oluşumu Yazılı ) ( Asıl )

3 – ( 2 adet ) Noter Tarafından Düzenlenmiş Hisse Devir Sözleşmesi ( Asıl )

4 – ( 2 adet ) Noter Tarafından Onaylı Pay Defteri İlgili Sayfaları (1 Asıl - 1 Fotokopi  )

5 – ( 2’ şer adet ) Yeni Giren Ortak Var ise Ait Kimlik Fotokopisi–Nüfus Kayıt Örneği-İkametgâh

6 – ( 2 adet ) Yeni Müdür Ataması varsa Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda imzalı Tescil İmza Beyannamesi

 

 

 

Not-(a) Yeni ortak giriş var ise ortağın ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise, vergi numarası belirtilmelidir. Yabancı uyruklu ortağın noter onaylı Pasaport Çevirisi ile ikamet adresi Türkiye’de ise ikamet teskeresi ile potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Çıkan ortağın imza yetkisi varsa ve iptal edilecekse hisse devir Kararına “Şirket müdürü olan .………….……………. (TC Kimlik No:  …………………) ‘nın şirkette bulunan tüm yetkileri iptal edilerek şirket müdürlüğü sona erdirilmiştir.” ibarelerinin eklenmesi gerekir.

 

 

 

 

 

 

 

(c) Şirkette birden fazla müdür olması halinde müdürlerden bir tanesinin “müdürler kurulu başkanı” olarak atanmalıdır. Karara “Şirket müdürü olan  …………………………. (TC No:……….)  TTK 624 e göre Müdürler Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.” İbaresinin eklenmesi gerekir.

 

 

 

 

(e)Şirket müdürü seçimi de yapılacaksa karara “Şirket müdürlüğüne ………..yıl için ………..………………………………...adresinde ikamet eden ………………………T.C. kimlik nolu   ……………………………….. seçilmiş, şirketi her hususta münferit imzası ile ahzukabz temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir. “ ibaresi eklenmelidir

 

 

 

 

 

7 – ( 2 adet ) Tüzel kişilik ortak oluyor ise;Noter Tasdikli Tüzel kişiliğin iştirak ve temsilci kararı ( Asıl )
        Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.
        Tüzel kişiliğin en son müdür seçimini gösterir T.Sicili Gazetesi veya noter onaylı imza sirküleri aslı (1 adet),
        Tüzel Kişiliğin temsilcisinin Kimlik Fotokopisi–Nüfus Kayıt Örneği-İkametgâh ( 2 şer Adet )

 

 

 

 

8 - ( 2 Adet ) Hisse devir kararında sermayenin kısmen veya tamamen ödendiğinin beyan edilmesi

 

 

        zorunlu değildir; ancak, kararda belirtilmesi durumunda sermayenin ödendiğinin tespitine

 

        ilişkin YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi aslı,

 

 

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ / MADDE TADİLATI :

EKLERİ:                                                                                                                  

1 – ( 2 adet ) Dilekçe (Müdürler Tarafından İmzalı ve Kaşeli )

2 – ( 2 adet ) Noter Tasdikli Genel Kurul Karar Sureti ( Yeni Metin Yazılı )

3 – ( 3 adet ) Şirket Anasözleşmesinin değişen maddesine ilişkin Ait Tadil Metni(Eski ve Yeni Metin Yazılı )  

                    ( Her Sayfası İmzalı ) ( Asıl )

4 – ( 2 adet ) Amaç ve Konu Değişikliğinde Esas Faaliyet Konusu Değişikliği var İse unvan maddesi de

                     değiştirilecektir.

                    

 

 

 

 

 

MÜDÜR ATAMASI :

1 – ( 2 adet ) Dilekçe (Müdürler Tarafından İmzalı ve Kaşeli )

2 – ( 2 adet ) Müdür/Yetkili Atamasına İlişkin Noter Tasdikli Genel Kurul Karar Sureti ( Asıl )

3 – ( 2 Adet ) Yetkilisine Ait Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda imzalı Tescil İmza Beyannamesi

4 – ( 2’ şer adet ) Müdür/Yetkilisine Ait Kimlik Fotokopisi–Nüfus Kayıt Örneği-İkametgâh

5 - ( 2 Adet)  Pay sahipleri dışından seçilen müdürlerin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan

           belgeleri

6 - (2 Adet )  Tüzel kişilik müdür oluyor ise; Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel

           kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve

           belirlemeye ilişkin noter onaylı yetkili organ kararı 

Not:

(a)Ortak dışından atanan şirket müdürü var ise yetki kararında ve imza beyannamesinde ortak dışından

     atandığına dair bir ibare yer almalı

(b)Müdürlerden en azından birinin şirket ortağı olması zorunludur.

(c) Önceki Şirket müdürü yetkisi iptal edilecekse karara “Şirket müdürü olan .………….……………. (TC Kimlik No:  …………………) ‘nın şirkette bulunan tüm yetkileri iptal edilerek şirket müdürlüğü sona erdirilmiştir.” ibarelerinin eklenmesi gerekir.

(d) Şirkette birden fazla müdür olması halinde müdürlerden bir tanesinin “müdürler kurulu başkanı” olarak atanmalıdır. Müdürler kurulu başkanı Gerçek Kişi olursa Karara “Şirket müdürü olan  …………………………. (TC No:……….)  TTK 624 e göre Müdürler Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.” İbaresinin eklenmesi gerekir.

 

 

 

 

 

SİGORTA ACENTELİĞİ :

1 – ( 2 adet ) Dilekçe (Müdürler Tarafından İmzalı ve Kaşeli )

2 – ( 2 adet ) Sigorta Acenteliğinin Alındığına İlişkin Noter Tasdikli Genel kurul Karar Sureti ( Asıl )

3 – ( 3 Adet ) Acentelik Sözleşmesi (2 Asıl – 1 Fotokopi  )

4 – ( 4 Adet ) Noter Tasdikli Acentelik Vekâletnamesi ( 2 Asıl – 2 Fotokopi )

 

ACENTELİĞİN FESHİ

1 – ( 2 adet ) Dilekçe (Müdürler Tarafından İmzalı ve Kaşeli )

2 - (4 Adet ) Noter Tasdikli acentelik sözleşmesi fesihnamesi (2 asıl - 2 fotokopi)

 

TASFİYEYE GİRİŞ :

 

1 – ( 2 adet ) Dilekçe (Müdürler Tarafından İmzalı ve Kaşeli )

2 – ( 2 adet ) Tasfiyeye Geçiş ve Sebebine İlişkin Noter Tasdikli Genel kurul Karar Sureti ( Asıl )

3 – ( 2 adet ) Yetkililer Tarafından İmzalı ve Kaşeli Tasfiye Başlangıç Bilançosu ( varsa mizan) ( Asıl )

4 – ( 2 adet ) Tasfiye Memurlarına Ait Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda imzalı Tescil İmza Beyannamesi

5 – ( 2’ şer adet ) Tasfiye Memurlarına Ait Kimlik Fotokopisi–Nüfus Kayıt Örneği-İkametgâh

6 – ( 1 Adet ) Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne tasfiye başlangıç bilançosu için yatırılan damga vergisi ücretinin tahsil

                       edildiğine ilişkin Vergi Dairesi Alındısı makbuzu Aslı

7 - ( 2 Adet ) Pay sahipleri dışından seçilen tasfiye memurlarının görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı   

                     beyan belgesi,
8 - ( 1 Adet)
Alacaklılara çağrı ilan metni (3 ilan ) (Şirket yetkili tasfiye memurları tarafından imzalı).

  • Sona erme, iflastan ve mahkeme kararından başka bir sebepten ileri gelmişse müdür, birden fazla müdürün bulunması halinde en az iki müdür tescil ve ilan talebinde bulunmalıdır.
  • Tasfiye Memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır.

 

TASFİYE SONU :

1 – ( 2 adet ) Dilekçe ( Tasfiye Memuru Tarafından İmzalı ve Kaşeli )

2 – ( 2 adet ) Tasfiyenin Sonlandığına İlişkin Noter Tasdikli Genel kurul Karar Sureti ( Asıl )

3 – ( 2 adet ) Tasfiye Memuru Tarafından İmzalı ve Kaşeli Tasfiye Sonu Bilançosu ( varsa mizan) ( Asıl )

4 – ( 1 Adet ) Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne tasfiye sonu bilançosu için yatırılan damga vergisi ücretinin tahsil

                       edildiğine ilişkin Vergi Dairesi Alındısı makbuzu Aslı

5 -  Şirket alacaklılarına yapılan çağrı ilanlarına ilişkin gazeteler,(3 İlan gazetesi)  

6- Mal Beyan Yazısı (2 Adet)

TASFİYEDEN VAZGEÇME :

1 – ( 2 Adet ) Dilekçe ( Tasfiye Memuru Tarafından İmzalı ve Kaşeli )

2 - (2 Adet ) Şirketin malvarlığının pay sahipleri arasında henüz dağıtılmaya başlanılmadığına ilişkin   

            tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor,
3 - (2 Adet) Tasfiyeden vazgeçme, Müdür/Yetkili Atamasına İlişkin Noter Tasdikli Genel Kurul Karar Sureti Asıl  
4 – (
2’ şer adet ) Müdür/Yetkilisine Ait Kimlik Fotokopisi–Nüfus Kayıt Örneği-İkametgâh

5 – ( 2 Adet ) Yetkilisine ait Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda imzalı Tescil İmza Beyannamesi

  

 

 

 

 

 

ŞUBE AÇILIŞI :

Başka bir Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne kayıtlı şirketin Bucak Şubesinin açılışı :

1 – ( 2 adet ) Dilekçe (Müdürler Tarafından İmzalı ve Kaşeli )

2 – ( 2 adet ) Noter Tasdikli Şube Açılışına İlişkin Karar ( Şube Unvanı,Şube Adresi, Sermaye Tahsis Edilip 

      Edilmediği, Şube Yetkilisi( TC,İkametğah adresi ), Yetki Temsil Şekli ve Şube Faaliyet Konusu Belirtilmiş.)

3 – ( 2 adet ) Şube Yetkilisine Ait Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda imzalı Tescil İmza Beyannamesi

4 – ( 2’ şer Adet ) Şube Yetkililerine Ait Kimlik Fotokopisi – Nüfus Kayıt Örneği – İkametgâh ( Asıl )

5-  (2 Adet)  Pay sahipleri dışından seçilen şube müdürlerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı

                   beyan belgeleri (Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri yazılı )

6 – ( 1 Adet ) Belediye Adres Tespit Yazısı ( Asıl )

7 – ( 2 Adet ) Kira Kontratı veya Tapu Senedi ( İşyeri kendisine ait ise ) ( 1 Asıl 1 Fotokopisi )

8 – ( 2 Adet ) Taahhütname (Müdürler tarafından imzalanmış),

9– ( 1 Adet ) Hükmü Şahıs Oda Kayıt Beyannamesi ( Tüzel kişi ) (Müdürler tarafından imzalanmış),

10 – (1 Adet ) Meslek Grubu Yazısı (Müdürler tarafından imzalanmış),


Merkezi Bucak’ta olan şirketin şube açılışı:

 

 

 

1 – ( 2 adet ) Dilekçe (Müdürler Tarafından İmzalı ve Kaşeli )

 

 

 

 

2 – ( 2 adet ) Noter Tasdikli Şube Açılışına İlişkin Karar ( Şube Unvanı,Şube Adresi, Sermaye Tahsis Edilip 

 

 

      Edilmediği, Şube Yetkilisi( TC,İkametğah adresi ), Yetki Temsil Şekli ve Şube Faaliyet Konusu Belirtilmiş.)

 

3 – ( 2 adet ) Şube Yetkilisine Ait Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda imzalı Tescil İmza Beyannamesi

4 – ( 2’ şer Adet ) Şube Yetkililerine Ait Kimlik Fotokopisi – Nüfus Kayıt Örneği – İkametgâh ( Asıl )

5 - ( 2 Adet)  Pay sahipleri dışından seçilen müdürlerin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan

           belgeleri (Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri yazılı )

6 – ( 1 Adet ) Belediye Adres Tespit Yazısı ( Asıl )

7 – ( 2 Adet ) Kira Kontratı veya Tapu Senedi ( İşyeri kendisine ait ise ) ( 1 Asıl 1 Fotokopisi )

8 – ( 2 Adet ) Taahhütname (Müdürler tarafından imzalanmış),

9 – ( 1 Adet ) Hükmü Şahıs Oda Kayıt Beyannamesi ( Tüzel kişi ) (Müdürler tarafından imzalanmış),

10 – (1 Adet ) Meslek Grubu Yazısı (Müdürler tarafından imzalanmış),


ŞUBE KAPANIŞI :

 

 

 

1 – ( 2 Adet ) Dilekçe (Müdürler Tarafından İmzalı ve Kaşeli )

 

 

 

 

2 - ( 2 Adet) Şube kapanışına ilişkin noter onaylı

 

genel kurulu karar örneği (2 asıl - 1 fotokopi),
3 - (1 Adet) Şubenin merkezi başka bir Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne kayıtlı ise;
                   Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden onaylı, şirketin en son ortakları gösterir Türkiye

                   Ticaret Sicili Gazetesi onaylı örneği veya son ortakları gösterir sicil kayıt belgesi   

  

ORTAĞIN İSİM DEĞİŞİKLİĞİ :

1 – ( 2 Adet ) Dilekçe (Müdürler Tarafından İmzalı ve Kaşeli )

2 - (2 Adet) Adı ve soyadı değişikliğine ilişkin noter onaylı genel kurulu karar örneği ( Asıl )
3 - (2 Adet) Adı veya soyadı değişikliğini gösterir kesinleşme şerhli mahkeme kararı aslı veya mahkeme

                   ya da noter onaylı örneği

4 - (2 Adet) Adı/Soyadı değişen kişi şirket müdürü ise ve imzası değişiyorsa Yetkilisine Ait Ticaret Sicili

     Müdürlüğü Huzurunda imzalı Tescil İmza Beyannamesi

5 – ( 2’ şer adet ) Müdür/Yetkilisine Ait Yeni Çıkartılan Kimlik Fotokopisi–Nüfus Kayıt Örneği-İkametgâh

6 - (2 Adet ) Soyadı değişikliği evlenmeden dolayı ise; evlilik cüzdanının noter onaylı örneği veya    

        Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği,Kimlik Fotokopisi ve İkametgah (Asıl )

  

ORTAĞIN VEFATI :

 

1 – ( 2 Adet ) Dilekçe (Müdürler Tarafından İmzalı ve Kaşeli )

2 - (2 Adet) Veraset ilamının kesinleşme şerhli aslı veya mahkeme onaylı yada noter onaylı örneği 
3 - (2 Adet) Ortağın vefatına ilişkin noter onaylı
genel kurulu karar örneği ( Asıl ),
4 – ( 2 adet ) Noter Tarafından Onaylı Pay Defteri İlgili Sayfaları (1 Asıl - 1 Fotokopi  )

5 – ( 2’ şer adet ) Yeni Giren Ortak Var ise Ait Kimlik Fotokopisi–Nüfus Kayıt Örneği-İkametgâh

6 – ( 2 adet ) Mirasçılardan reşit olmayan kişi olup da anne ve babasıyla yada anne veya babadan

      herhangi biri ile ortak oluyor ise; kesinleşme şerhli mahkemeden alınan kayyım kararı aslı veya

     mahkemeden yada noter onaylı örneği, kayyım olarak atanan kişinin T.C. Kimlik

     numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi,kayyımın Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus  

     kayıt örneği ve İkametgah (Asıl ).

 

MERKEZ NAKLİ :

1 – ( 2 Adet ) Dilekçe (Müdürler Tarafından İmzalı ve Kaşeli )

2 – ( 2 adet ) Noter Tasdikli Merkez Nakline İlişkin Genel Kurulu Kararı ( Asıl ) ( Eski ve Yeni Metin Yazılı )  

3 – ( 2 adet ) Merkez Nakline İlişkin Tadil Metni ( Ortaklar Tarafından İmzalı  )

4 – ( 1 adet ) Merkez Nakli İçin T.S.T. nün 111.Madde Belgesi Aslı ( Eski Ticaret Sicili Müdürlüğünden)

5 – ( 2’ şer Adet ) Ortaklarına ve Yetkililerine Ait Kimlik Fotokopisi–Nüfus Kayıt Örneği – İkametgâh ( Asıl )

6- 2 Adet) Şirket Müdür/Yetkililerine Ait Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda imzalı Tescil İmza Beyannamesi

7 – ( 1 Adet ) Belediye Adres Tespit Yazısı ( Asıl )

8 – ( 2 Adet ) Kira Kontratı veya Tapu Senedi ( İşyeri kendisine ait ise ) ( 1 Asıl 1 Fotokopisi )

9 – ( 2 Adet ) Taahhütname (Müdürler tarafından imzalanmış),

10 – ( 1 Adet ) Hükmü Şahıs Oda Kayıt Beyannamesi ( Tüzel kişi ) (Müdürler tarafından imzalanmış),

11 – (1 Adet ) Meslek Grubu Yazısı (Müdürler tarafından imzalanmış),

 

 

İstenen Evraklar

Ad Boyut Tür Tarih
KARAR ÖRNEKLERİ Dosya Klasörü 06.08.2019
Dilekçce - DİĞER İŞLEMLER (LİMİTED ŞİRKET).doc 88.6 KB Microsoft Word Dosyası 07.10.2020
DİLEKÇE - KURULUŞ (3).doc 39.9 KB Microsoft Word Dosyası 26.02.2019
gorev_kabul (3).doc 23 KB Microsoft Word Dosyası 26.02.2019
HÜKMÜ ŞAHIS KAYIT BENYANNAMESİ (TÜZEL KİŞİ)-ŞİRKET.xls 88.1 KB Microsoft Excel Dosyası 05.05.2021
KURUCULAR BEYANI (1).pdf 97.5 KB PDF Dosyası 26.02.2019
MAL_BEYANI.doc 24.6 KB Microsoft Word Dosyası 08.07.2020
Meslek Grubu Yazısı (5).doc 693.8 KB Microsoft Word Dosyası 26.02.2019
Müdürler Beyanı.pdf 103.5 KB PDF Dosyası 26.02.2019
ŞİRKET KURULUŞ DİLEKÇESİ VE BİLDİRİM FORMU (3).doc 94.2 KB Microsoft Word Dosyası 26.02.2019
Şirket müdürler kurulu başkanı (1).docx 10.4 KB Microsoft Word Dosyası 26.02.2019
TAAHHUTNAME (4).doc 36.9 KB Microsoft Word Dosyası 26.02.2019
ticaret-sicili-harclari 2021.doc 39.9 KB Microsoft Word Dosyası 11.01.2021
1 Klasör, 12 Dosya
Bucak Ticaret ve Sanayi Odası © | Tüm Hakları Saklıdır | 2017